Przedmowa do Rocznika Statystycznego 1947

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej służyć winien wielorakim celom. Z tych następujące uznać należy za najważniejsze:

  1. udostępnianie jak największej liczbie czytelników w kraju informacji statystycznych o Polsce w możliwie najszerszym zakresie;
  2. zbliżenie na tej drodze obywateli do zagadnień ogólnych i ułatwianie im współmyślenia i współdziałania w sprawach publicznych;
  3. stworzenie dogodnego punktu oparcia przy realizowaniu gospodarki planowej;
  4. podnoszenie kultury statystycznej i popularyzowanie statystyki w kraju;
  5. informowanie zagranicy o sytuacji w Polsce.

Podejmując wydawanie Rocznika Statystycznego Główny Urząd Statystyczny nawiązuje do tradycji Małego Rocznika Statystycznego, którego dziesięć wydań ukazało się w okresie międzywojennym: pierwsze w 1930 roku, ostatnie w 1939 roku.

Zmianie uległ tytuł wydawnictwa. Już przed ostatnią wojną istniała dysproporcja między treścią a tytułem Małego Rocznika Statystycznego. Rocznik ten był pełnowartościowym, obszernym i bogatym w treść wydawnictwem, które wykroczyło poza początkowe intencje wydawców. Zamiast kieszonkowego informatora przekształcił się, chyba bez przesady rzec można, w najważniejszą książkę o Polsce. Przymiotnik „Mały” w tytule nie stał w żadnej proporcji do treści i znaczenia Rocznika.

Format Rocznika musiał ulec zmianie ze względów technicznych, natomiast starano się utrzymać ten sam układ tematów.

Główny Urząd Statystyczny podjął pracę po przerwie wywołanej wojną w marcu 1945 r. Okres, który nas dzieli od tego momentu, został wyzyskany na zgromadzenie danych statystycznych, będących wynikiem własnych badań Urzędu, jak i badań innych władz, urzędów i instytucyj w zakresie pozwalającym na ponowne podjęcie akcji publikowania Rocznika Statystycznego. Urząd zdaje sobie w pełni sprawę z licznych braków informacyjnych. Wiele bardzo ważnych tematów nie jest jeszcze w niniejszym Roczniku reprezentowanych. Nie udało się jeszcze uruchomić w pełni badań na wielu odcinkach statystyki. Liczne informacje z konieczności traktować należy jako fragmentaryczne lub tymczasowe. Mimo to, sądzimy, że Rocznik zawiera wiele cennych i użytecznych informacji. Jest częściowym obrazem dorobku osiągniętego przez Polskę w pierwszym, powojennym, a więc najtrudniejszym okresie organizowania i budowania życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego kraju. Braki niniejszego wydania będą stopniowo uzupełniane w wydaniach następnych.

Główny Urząd Statystyczny, pragnąc jak najlepiej przystosować Rocznik Statystyczny do potrzeb osób korzystających z niego, prosi o nadsyłanie pod adresem Komitetu Redakcyjnego Urzędu (Warszawa, Narbutta 33) wszelkich spostrzeżeń, dotyczących treści i formy wydawnictwa. Uwagi i życzenia czytelników zostaną szczegółowo rozpatrzone i w miarę możności uwzględnione.

Redaktor Główny
K.  R O M A N I U K
Wiceprezes
Głównego Urzędu Statystycznego

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
S T E F A N   S Z U L C
Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego

Warszawa, w lipcu 1947

Reklamy

Tagi: , ,


%d blogerów lubi to: